Garbės vardų suteikimo nuostatai

Patvirtinta KTU Senato 2014 m. rugsėjo 24 d. nutarimu Nr. V3-S-49

I. Bendrosios nuostatos

1. Kauno technologijos universiteto (toliau – Universiteto) garbės vardų suteikimo nuostatai (toliau – Nuostatai) nustato Universiteto garbės vardų suteikimo principus ir Universiteto garbės vardą turinčių asmenų teises bei pareigas.

2. Universiteto garbės vardų rūšys: garbės daktaras, garbės profesorius, profesorius emeritas, rektorius emeritas ir mecenatas.

3. Garbės daktaras:

3.1. žymus aukštosios mokyklos arba mokslinių tyrimų institucijos mokslininkas, arba visuomenės veikėjas, kurio nuopelnai Universitetui, pasaulio ir Lietuvos kultūrai, moksliniams tyrimams, eksperimentinei, socialinei ir kultūrinei plėtrai, studijoms, technologijoms ir verslui yra dideli;

3.2. užsienio valstybės pilietis – žymus mokslo ir kultūros veikėjas, daug nusipelnęs Universitetui, taip pat pasiekęs plačiai žinomų mokslinių tyrimų, eksperimentinės, socialinės ir kultūrinės plėtros rezultatų ar kultūros nuopelnų.

4. Garbės profesorius: Universiteto profesorius arba vyriausiasis mokslo darbuotojas, itin nusipelnęs Universitetui mokslinių tyrimų ir eksperimentinės plėtros arba socialinės ir kultūrinės plėtros, arba studijų, arba meno srityse.

5. Profesorius emeritas: Universiteto profesorius, turintis KTU profesoriaus pedagoginį vardą, arba vyriausiasis mokslo darbuotojas, itin nusipelnęs Universitetui mokslinių tyrimų, eksperimentinės plėtros arba socialinės ir kultūrinės plėtros, arba studijų, arba meno srityse, vyresnis kaip 65 metų.

6. Rektorius emeritas – asmuo, ne mažiau kaip vieną kadenciją (arba kitais teisės aktais nustatytą laikotarpį) ėjęs Universiteto rektoriaus pareigas, turintis mokslo laipsnį arba esantis pripažintas menininkas, itin nusipelnęs Universitetui plėtodamas Universiteto akademinę veiklą ir valdymą, atvėręs naujas strategines veiklos kryptis, svariai prisidėjęs prie Universiteto žinomumo šalyje ir užsienyje, vyresnis kaip 65 metų.

7. Mecenatai – asmenys ir organizacijos, suteikę Universitetui reikšmingą materialinę ar finansinę paramą, įsteigdami ilgalaikius vardinių stipendijų fondus, paremdami Universitetą lėšomis, moksline literatūra, technine įranga ar kitomis materialiomis ir intelektinėmis išliekamąją vertę turinčiomis vertybėmis.

II. Garbės vardų suteikimo principai

8. Garbės daktaro ir garbės profesoriaus vardų suteikimas:

8.1. Garbės daktaro ir garbės profesoriaus vardų suteikimas pretendentams svarstomas Senate, pasiūlius vienam iš šių subjektų: a) Universiteto tarybai ir Universiteto rektoriui, b) akademinio padalinio tarybai, c) studentų atstovybei.

8.2. Siūlantieji suteikti pretendentui garbės daktaro arba garbės profesoriaus vardą Universiteto senatui pateikia:

8.2.1. pretendento gyvenimo aprašymą (curriculum vitae);

8.2.2. svarbiausių mokslo darbų sąrašą (taikoma mokslininkams);

8.2.3. duomenis apie pretendento nuopelnus.

8.3. Senatas sudaro komisiją iš penkių Senato narių ir skiria jos pirmininką. Ne mažiau kaip pusė komisijos narių turi būti mokslo (meno) daktarai. Komisija ne vėliau kaip per mėnesį nuo jos sudarymo dienos raštu pateikia Senatui savo motyvuotas išvadas apie pretendento veiklą ir svarbiausius pasiekimus bei nuopelnus. Komisijos siūlymas svarstomas Senato posėdyje.

8.4. Senato sudaryta komisija pretendento nuopelnus vertina pagal šiuos kriterijus:

8.4.1. turi būti visapusiškai nepriekaištingos reputacijos;

8.4.2. pretendentas į garbės daktaro vardą turi būti daug nusipelnęs vienos ar kelių sričių veiklose: a) išgarsino pasaulyje Universiteto vardą ir išryškino jo nuopelnus arba daug prisidėjo prie Universiteto plėtros strategijos įgyvendinimo, mokslo, studijų, meninės veiklos plėtojimo; b) savo veikla daro įtaką pasaulio ir Lietuvos kultūrai, mokslui ir studijoms, technologijoms ir verslui;

8.4.3.pretendentas į garbės profesoriaus vardą turi būti daug nusipelnęs vienos ar kelių sričių veiklose Universitetui plėtojant: a) mokslą (atvėrė Lietuvai naują mokslo tyrimų kryptį, sukūrė ir išplėtojo mokslinės minties mokyklą, turi kitų mokslui svarių nuopelnų); b) studijas (inicijavo Lietuvoje visiškai naują studijų kryptį, programą (-as); yra parengęs Lietuvoje apdovanojimą pelniusį (-ius) vadovėlį (-ius), kitas mokymo priemones; studentų yra nuolat pripažįstamas kaip ypač geras (geriausias) dėstytojas; savo pedagoginę patirtį skleidžia Lietuvoje ir Universitete ir ji plačiai pripažįstama kitų dėstytojų, yra kitaip svariai nusipelnęs studijoms); c) meną (sukūrė ir išplėtojo meninės kūrybos mokyklą; sukūrė meno kūrinių, pripažįstamų pasaulyje ar Lietuvoje, pelnė Lietuvos ar pasaulinio masto apdovanojimų; savo menine veikla garsina Universiteto vardą Lietuvoje ar pasaulyje; yra kitaip nusipelnęs menui);

8.4.4. pretendentas turi turėti ne mažesnį kaip 25 metų mokslinio arba pedagoginio darbo stažą, taip pat ne mažesnį kaip 10 metų nepertraukiamą darbo stažą Universitete;

8.4.5. pretendentas yra sukūręs pedagoginę ir (arba) mokslinės minties mokyklą; parengęs ne mažiau kaip 10 mokslo daktarų, kurie savarankiškai ir sėkmingai tęsia pretendento pradėtą ir išplėtotą akademinę veiklą;

8.4.6. pretendentas aktyviai dalyvauja ir (arba) dalyvavo visuomeninėje veikloje, siekdamas Universiteto ir aukštojo mokslo tikslų, ir (arba) sukūrė svarbių visuomenės vystymąsi ir verslo plėtrą spartinančių darbų.

8.5. Garbės daktaro ar garbės profesoriaus vardas pretendentui suteikiamas, jeigu slaptu balsavimu tam pritaria dauguma visų Senato narių.

9. Profesoriaus emerito ir rektoriaus emerito vardo suteikimas:

9.1. Vardo suteikimas pretendentams svarstomas Senate, pasiūlius Universiteto tarybos pirmininko, Senato pirmininko ir rektoriaus bendru sutarimu.

9.2. Senatas sudaro komisiją iš penkių Senato narių ir skiria jos pirmininką. Ne mažiau kaip pusė komisijos narių turi būti profesoriai. Komisija ne vėliau kaip per mėnesį nuo jos sudarymo dienos raštu pateikia Senatui savo motyvuotas išvadas apie pretendento veiklą ir svarbiausius pasiekimus bei nuopelnus. Komisijos siūlymas svarstomas Senato posėdyje.

9.3. Senato sudaryta komisija pretendento į profesoriaus emerito vardą nuopelnus vertina pagal šiuos kriterijus:

9.3.1. pretendentas yra nepriekaištingos reputacijos;

9.3.2. pretendentas yra daug nusipelnęs vienoje ar keliose iš išvardytų sričių ar ypač daug nusipelnęs tam tikrose vienos srities veiklose: a) sukūrė pedagoginę ir (arba) mokslinės minties ir (arba) meninės kūrybos mokyklą; b) tiesiogiai vadovaudamas parengė ne mažiau kaip 10 mokslo daktarų, kurie savarankiškai ir sėkmingai tęsia akademinę, mokslinę veiklą; c) yra kitaip žymiai nusipelnęs mokslui, studijoms ar menui;

9.3.3. pretendentas turi ne mažesnį kaip 25 metų mokslinio arba pedagoginio darbo stažą, taip pat ne mažesnį kaip 10 metų nepertraukiamą darbo stažą Universitete;

9.3.4. atstovavo Universitetui studijų ir mokslo politiką kuriančiose ir įgyvendinančiose institucijose ar darbo grupėse, aktyviai dalyvavo visuomeninėje veikloje, siekdamas Universiteto ir aukštojo mokslo tikslų ir (arba) atliko svarbių visuomenės vystymąsi ir verslo plėtrą spartinančių darbų.

9.4. Senato sudaryta komisija pretendento į rektoriaus emerito vardą nuopelnus vertina pagal šiuos kriterijus:

9.4.1. pretendentas yra nepriekaištingos reputacijos;

9.4.2. pretendentas yra daug nusipelnęs Universitetui plėtodamas Universiteto akademinę veiklą ir valdymą, atvėręs naujas strategines veiklos kryptis, svariai prisidėjęs prie Universiteto žinomumo šalyje ir užsienyje;

9.4.3. aktyviai dalyvavo studijų ir mokslo politiką kuriančiose ir įgyvendinančiose institucijose ar darbo grupėse, visuomeninėje veikloje, siekdamas Universiteto ir aukštojo mokslo tikslų ir atliko svarbių visuomenės vystymąsi ir verslo plėtrą spartinančių darbų;

9.4.4. pretendentas turi ne mažesnį kaip 25 metų mokslinio arba pedagoginio darbo stažą, taip pat ne mažesnį kaip 10 metų nepertraukiamą darbo stažą Universitete;

9.4.5. Universiteto profesoriaus emerito ir rektoriaus emerito vardas pretendentui suteikiamas, jeigu slaptu balsavimu tam pritaria dauguma visų Senato narių.

10. Universiteto mecenato vardo suteikimas:

10.1. Vardo suteikimo procedūrą inicijuoja paramą gavęs Universiteto padalinys, norintis asmeniui ar organizacijai suteikti Universiteto mecenato vardą.

10.2. Senatui pritarus savo posėdyje, sudaroma komisija iš penkių Senato narių ir skiriamas jos pirmininkas. Komisija ne vėliau kaip per vieną mėnesį nuo jos sudarymo dienos raštu pateikia Senatui savo motyvuotas išvadas. Komisijos siūlymas svarstomas Senato posėdyje.

10.3. Universiteto mecenato vardas suteikiamas, jeigu slaptu balsavimu tam pritaria dauguma visų Senato narių.

11. Universiteto garbės vardų diplomai ir regalijos įteikiami iškilmingame išplėstiniame Universiteto senato ir rektorato posėdyje.

III. Universiteto garbės vardą turinčių asmenų teisės ir pareigos

12. Garbės daktaro ir garbės profesoriaus teisės ir pareigos:

12.1. garbės daktaro ar garbės profesoriaus vardas pretendentui suteikiamas neterminuotai;

12.2. garbės daktaras ar garbės profesorius turi teisę dalyvauti Universiteto senato posėdžiuose ir yra kviečiamas į Universiteto iškilmes.

13. Garbės profesoriaus teisės ir pareigos:

13.1. garbės profesorius gali būti kviečiamas skaityti jo paties pasiūlytą kursą (modulį) ir gauti atitinkamą atlyginimą;

13.2. dalyvauja savanorystės principais grindžiamoje mokslinėje, pedagoginėje ir visuomeninėje veikloje, Senato, fakultetų ir mokslo institutų tarybų sudarytose bei kitose laikinosiose komisijose;

13.3. nemokamai naudojasi Universiteto informacine sistema (pvz., biblioteka, el. paštu ir pan.);

13.4. Universitetas, kiek leidžia galimybės, sudaro sąlygas garbės profesoriui naudotis darbo vieta ir darbo įranga padalinyje, kuriame jis dirbo prieš išeidamas į pensiją;

13.5. savo gyvenimu ir veikla garbės profesorius turi atstovauti Universitetui, visur ir visada ginti jo garbę.

14. Profesoriaus emerito ir rektoriaus emerito teisės ir pareigos:

14.1. dalyvauja savanorystės principais grindžiamoje mokslinėje, pedagoginėje ir visuomeninėje veikloje, Senato, fakultetų ir mokslo institutų tarybų sudarytose bei kitose laikinosiose komisijose;

14.2. nemokamai naudojasi Universiteto informacine sistema (pvz., biblioteka, el. paštu ir pan.);

14.3. Universitetas, kiek leidžia galimybės, sudaro sąlygas profesoriui emeritui ir rektoriui emeritui naudotis darbo vieta ir darbo įranga akademiniame padalinyje, kuriame jis dirbo prieš išeidamas į pensiją;

14.4. Universitetas profesoriui emeritui ir rektoriui emeritui moka Tarybos nustatyto dydžio mėnesinę profesoriaus emerito išmoką Universiteto nustatyta tvarka. Profesorius emeritas ir rektorius emeritas gali raštiškai atsisakyti šios išmokos;

14.5. savo gyvenimu ir veikla profesorius emeritas ir rektorius emeritas turi atstovauti Universitetui, visur ir visada ginti jo garbę.

15. Mecenato vardą turintis asmuo Senato nutarimu gali dalyvauti Universiteto veikloje.

16. Asmenys, kuriems yra suteikti šiuose nuostatuose aptarti garbės vardai, įrašomi į Universiteto garbės knygą, informacija apie juos skelbiama Universiteto interneto svetainėje arba kitais būdais apie juos pranešama visuomenei ir akademinei bendruomenei.

17. Universiteto garbės vardą turinčių asmenų vardais gali būti vadinami Universiteto rūmai, auditorijos ar laboratorijos.

IV. Baigiamosios nuostatos

18. Už elgesį, žeminantį Universiteto vardą, ir (arba) melagingos informacijos pateikimą Senatas turi teisę priimti sprendimą dėl Universiteto garbės vardo suteikimo konkrečiam asmeniui pripažinimo netekusiu galios. Asmuo netenka Garbės vardo, jei slaptu balsavimu tam pritaria dauguma visų Senato narių.

19. Asmuo, Universiteto senato nutarimu netekęs Universiteto garbės vardo, nuo nutarimo įsigaliojimo datos netenka teisių, numatytų šių nuostatų III skyriuje.

20. Ginčus, kylančius tarp Universiteto garbės vardus turinčių asmenų ir Universiteto, nagrinėja Senato sudaryta komisija.

21. Šie nuostatai galioja tiek, kiek neprieštarauja Lietuvos Respublikos teisės aktams ir gali būti keičiami Universiteto nustatyta tvarka.

We are using cookies to provide statistics that help us give you the best experience of our site. You can find out more or switch them off if you prefer. However, by continuing to use the site without changing settings, you are agreeing to our use of cookies.
I agree